قائم مقام فرمانده مرکز آموزش نظامی شهید بیگلو لشگر25کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)


‎‎در‏‏ ‎‎سال 1340‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎خانه‏‏ ‎‎ای‏‏ ‎‎محقر‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎ساده‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎روستای‏‏" ‎‎اوریم"‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎دامان‏‏ ‎‎خانواده‏‏ ‎‎ای‏‏ ‎‎مسلمان‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎متعهد‏‏ ‎‎دیده‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎جهان‏‏ ‎‎گشود‏‏ .‏‏ ‎‎از‏‏ ‎‎رنج‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎مشقتهایی‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎از‏‏ ‎‎همان‏‏ ‎‎دوران‏‏ ‎‎كودكی‏‏ ‎‎بر‏‏ ‎‎او‏‏ ‎‎عارض‏‏ ‎‎شده‏‏ ‎‎بود،‏‏ ‎‎بخوبی‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎وجودش‏‏ ‎‎جلوه‏‏ ‎‎می‏‏ ‎‎نمود‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎باید‏‏ ‎‎از‏‏ ‎‎انسانهای موفق آینده باشد. او درگهواره بود که امام خمینی به شاه گفت: من با سربازانی که در گهواره هستند با تو مبارزه خوام کرد.وقتی بزرگ شد، ازیاران ‎‎صدیق‏‏ ‎‎امام خمینی‏‏ ‎‎گردید‏‏ ‎‎.‏‏ دوران‏‏ ‎‎تحصیلات‏‏ ‎‎ابتدائی‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎دبستان‏‏ روستای" ‎‎اوریم‏‏" ‎‎به‏‏ ‎‎پایان‏‏ ‎‎رساند‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎برای‏‏ ‎‎ادامه‏‏ ‎‎تحصیل‏‏ ‎‎دوره‏‏ ‎‎راهنمایی‏‏ ‎‎راهی‏‏ ‎‎مدرسه‏‏ ‎‎"ورسك"‏‏ ‎‎شد.‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎این‏‏ ‎‎دوران‏‏ ‎‎اخلاق‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎صفات‏‏ ‎‎نیكش‏‏ ‎‎زبانزد‏‏ ‎‎عام‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎خاص‏‏ ‎‎بود‏‏. ‎‎‏ ‎‎دوستانش‏‏ ‎‎او‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎بعنوان‏‏ ‎‎شخصی‏‏ ‎‎صادق‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎عادل‏‏ ‎‎می‏‏ ‎‎شناختند‏‏ .
‎‎بعد‏‏ ‎‎از‏‏ ‎‎اتمام‏‏ ‎‎دوره‏‏ ‎‎راهنمایی‏‏ ‎‎برای‏‏ ‎‎ادامه‏‏ ‎‎درس‏‏ ‎‎دوره‏‏ ‎‎دبیرستان‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎شهر‏‏ "‎‎پل‏‏ ‎‎سفید"‏‏ ‎‎اقامت‏‏ ‎‎نمود‏‏ .‎‎در‏‏ ‎‎دوران‏‏ ‎‎تحصیلات‏‏ ‎‎دبیرستان مشغول علم آموزی بود‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎طلوع‏‏ ‎‎فجر‏‏ ‎‎بر‏‏ ‎‎تارك‏‏ ‎‎ظلمت‏‏ ‎‎زده‏‏ ‎‎ایران‏‏ ‎‎سپیده‏‏ ‎‎زد‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎وجود‏‏ ‎‎او‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎با‏‏ ‎‎نور‏‏ ‎‎حقیقت‏‏ ‎‎خود‏‏ ‎‎عجین‏‏ ‎‎نمود‏‏. ‎‎از‏‏ ‎‎آنجائیكه‏‏ ‎‎قلبش‏‏ ‎‎آماده‏‏ ‎‎پذیرش‏‏ ‎‎حقایق‏‏ ‎‎بود‏‏ ،‎‎همگام‏‏ ‎‎بودن‏‏ ‎‎با‏‏ ‎‎انقلاب‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎عشق‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎ایمان‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎نهضت‏‏ ‎‎اسلامی‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎چنان‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎دل‏‏ ‎‎پاكش‏‏ ‎‎جای‏‏ ‎‎داد‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎خودش‏‏ از آن روزها اینگونه می گوید:"‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎روح‏‏ ‎‎پاك‏‏ ‎‎خمینی‏‏ ‎‎قسم‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎این‏‏ ‎‎نهضت‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎قیام‏‏ ‎‎حضرت‏‏ ‎‎مهدی‏‏ (‎‎عج‏‏) ‎‎متصل‏‏ ‎‎خواهد‏‏ ‎‎شد‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎من‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎این‏‏ ‎‎موضوع‏‏ ‎‎ایمان‏‏ ‎‎دارم‏‏ .
‎‎بعد‏‏ ‎‎از‏‏ ‎‎پیروزی‏‏ ‎‎شكوهمند‏‏ ‎‎انقلاب‏‏ ‎‎اسلامی‏‏ ‎‎فعالیتهای‏‏ ‎‎گسترده‏‏ ‎‎خود‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎پیشبرد‏‏ ‎‎اهداف‏‏ ‎‎انقلاب‏‏ ‎‎شروع‏‏ ‎‎نمود.‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎این‏‏ ‎‎رابطه‏‏ ‎‎برادران‏‏ ‎‎حزب‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎امر‏‏ ‎‎تبلیغ‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎ایجاد‏‏ ‎‎انجمن‏‏ ‎‎های‏‏ ‎‎اسلامی‏‏ تشویق می کرد .‏‏ ‎‎تمام‏‏ ‎‎كلامش‏‏ ‎‎از‏‏ ‎‎امام‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎خط‏‏ ‎‎امام‏‏ ‎‎بود.‏‏
‎‎چنان‏‏ ‎‎عامل‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎اوامر‏‏ ‎‎امام‏‏ ‎‎بود‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎بی‏‏ ‎‎اغراق‏‏ ‎‎میتوان‏‏ ‎‎او‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎مصداق‏‏ ‎‎واقعی‏‏ ‎‎این‏‏ ‎‎قول‏‏ ‎‎خدا‏‏ ‎‎دانست‏‏ ‎‎كه‏‏ : « ‎‎اطیعوا‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎اطیعوا‏‏ ‎‎الرسول‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎اولی‏‏ ‎‎الامر‏‏ ‎‎منكم‏‏ »
‎‎عشق‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎لقاء‏‏ ‎‎الله‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎عشق‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎مكتب‏‏ ‎‎حسین‏‏ (‎‎ع‏‏) ‎‎چنان‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎او‏‏ ‎‎شعله‏‏ ‎‎ور‏‏ ‎‎گردید‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎بجز‏‏ ‎‎اوقاتی‏‏ ‎‎برای‏‏ ‎‎درس‏‏ ‎‎صرف‏‏ ‎‎می‏‏ ‎‎نمود‏‏ ‎‎بقیه‏‏ ‎‎وقت‏‏ ‎‎خود‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎همكاری‏‏ ‎‎با‏‏ مراکز وموسسات مذهبی ‎‎می‏‏ ‎‎گذراند‏‏ ‎‎.به علت‏‏ ‎‎عشق‏‏ ‎‎و‏‏ ‎‎علاقه‏‏ ‎‎ای‏‏ ‎‎كه‏‏ ‎‎در‏‏ ‎‎برخورد‏‏ ‎‎با‏‏ ‎‎برادران‏‏ ‎‎سپاهی‏‏ ‎‎پیدا‏‏ ‎‎كرده‏‏ ‎‎بود‏‏ ‎‎عزمش‏‏ ‎‎را‏‏ ‎‎جزمتر‏‏ ‎‎نمود‏‏ ‎‎تا‏‏ ‎‎به‏‏ ‎‎این‏‏ ‎‎‏پاكان بپیوندد .
بعد از اخذ دیپلم بدون وقفه به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.تلاش گسترده اش در سپاه زبانزدهمه بود.
بعد از مدتی كار و تلاش در این نهاد برای دیدن دوره های تخصصی به تهران رفت تا به عنوان مربی تاكتیك پادگانهای استان مازندران بویژه پادگان" گهرباران" و" المهدی چالوس" درآید .
در سال 1362 ازدواج نمودند و حاصل این ازدواج 3 فرزند بنامهای "سمیه" ، "عباس" و "زینب" می باشد.
به علت لیاقت و شایستگی خاص ، مسئولیتهای دیگری هم به ایشان محول شد كه در انجام آن كوتاهی نمی كرد. در چندین عملیات شركت داشتندکه از وجود با بركتش كمكهای شایانی در پیشبرد عملیات می شد. آخرین مسئولیت او جانشین فرمانده مرکزآموزش نظامی" شهید بیگلو" لشكر 25 كربلا بود . همزمان با این مسئولیت در عملیات پیروزمند و كربلای 5 شركت نمود و پس از رشادتهای بی شماربه شهادت رسید تا مزد مجاهدتهای بی شمار خود را از خدا بگیرد.
منبع:پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو